Narystė

 

 

 

Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, akcininkai, nariai). Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Ar būtina tapti nariu, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis?

Taip, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis, privaloma tapti nariu.

Tačiau naudotis taupymo ir pinigų pervedimo (atsiskaitymo) paslaugomis netapę kredito unijos nariais gali:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos,
 • Lietuvos Respublikoje įregistruotos asociacijos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos,
 • Profesinių sąjungų organizacijos,
 • Labdaros ir paramos fondai,
 • Tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondai,
 • Unijos narių nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra unijos narys.
Kas gali tapti Utenos kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Anykščių, Rokiškio, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių ir Molėtų rajono savivaldybėse. Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės
 • unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.
Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdami tapti nariu, turėtumėte Utenos kredito unijos valdybai pateikti prašymą, įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, ir įnešti 30 Eur pajinį įnašą ir sumokėti 10 Eur vienkartinį stojamąjį mokestį.

Narystės pabaiga

Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte užpildyti prašymą išstoti.

Kredito unijų įstatymas ir kredito unijos įstatai numato kredito unijų narių teisę išstoti iš kredito unijos narių. Kredito unijos narys, pageidaujantis išstoti iš kredito unijos narių, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo dienos turi kredito unijos valdybai pateikti prašymą dėl išstojimo (*.pdf).

Pajinių įnašų grąžinimo tvarka
Atsiskaitymą su kredito unijos nariais reglamentuoja LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnis:
 1. Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus, o pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus.
 2. Kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.
 3. Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Pateikiamame priežiūros institucijai prašyme dėl leidimo mažinti pajinį kapitalą gavimo nurodoma bendra grąžintina kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė ar kurių prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus buvo gauti praėjusiais finansiniais metais, pajinių įnašų suma. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą.
 4. Asmuo, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo, pajaus perleidimo kitam asmeniui ar tapimo kitos kredito unijos nariu, jeigu kredito unijos įstatai draudžia būti nariu daugiau negu vienoje kredito unijoje, praranda teisę naudotis naujomis tik kredito unijos nariams teikiamomis finansinėmis paslaugomis.
 5. Mirusiam nariui priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pačia tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais, jeigu mirusiojo įpėdiniai nėra tos kredito unijos nariai ir neįstoja į ją šiame įstatyme ir kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka..

Pastaba. Jeigu kredito unija balanse turi sukauptų nuostolių, tai atsiskaitant su nariais, proporcingai turi būti sumažinti:
(1) pajiniai įnašai už pagrindinius pajus,
(2) pajiniai įnašai už papildomus pajus, kurie įsigyti po 2017-01-01.

Atkreipiame dėmesį, kad pajiniai įnašai nominalia verte gali būti perleisti kitiems Utenos kredito unijos nariams. Tokiu atveju, pajinių įnašų sumos mažinimai nėra atliekami.

REKVIZITAI

Kooperatinė bendrovė
Utenos kredito unija
Įmonės kodas: 110088423
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT675010000014000210
Lietuvos centrinėje kredito unijoje
SWIFT: LCKULT22

KONTAKTAI

Aušros g. 34-3, Utena LT28146
Tel. 8 389 50995
El. p. info@uku.lt

KREDITO UNIJŲ GRUPĖ

Utenos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.