Kredito unija – kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, nariai).

Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Ar būtina tapti nariu, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis?

Taip, norint naudotis kredito unijos paslaugomis, privaloma tapti nariu.

Tačiau naudotis taupymo ir pinigų pervedimo (atsiskaitymo) paslaugomis netapę kredito unijos nariais gali:

 • Lietuvos Respublikos biudžetinės įstaigos
 • Lietuvos Respublikoje įsteigtos asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, profesinių sąjungų organizacijos, labdaros ir paramos fondai, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondai
 • Advokatai, advokatų profesinės bendrijos
 • Notarai
 • Antstoliai
 • Kredito unijos narių steigiami juridiniai asmenys, kurie gali būti kredito unijos asocijuotais nariais
 • Kredito unijos narių nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ar globojami vaikai, jeigu bent vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys

Kas gali tapti Utenos kredito unijos nariu?

Utenos kredito unijos nariu gali tapti veiksnus fizinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš nurodytų narystės kriterijų:

 • Gyvena, dirba arba mokosi Utenos, Anykščių, Rokiškio, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių arba Molėtų rajonų savivaldybės teritorijoje.
 • Yra Utenos kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantis vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), neatsižvelgiant į aukščiau nurodytą kriterijų.

Tapdamas Utenos kredito unijos nariu, asmuo privalo įsigyti 30 Eur dydžio pagrindinį pajų. Juriniai asmenys privalo sumokėti ir 10 Eur dydžio stojamąjį mokestį.

Asocijuotais kredito unijos nariais gali būti visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ir kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys.

Tapkite Utenos kredito unijos nariu internetu

Nuotoliniu būdu tapti kredito unijos nariu gali tik fiziniai asmenys. Tam Jums reikės:

 • Galiojančio LR asmens tapatybės dokumento
 • Vienos iš duomenų patvirtinimo priemonių: mobilaus parašo, kvalifikuotos „Smart-ID“ paskyros, arba aktyvios mokėjimo sąskaitos 1 ct pavedimui atlikti
 • Kompiuterio, telefono ar kito išmaniojo įrenginio su vaizdo kamera
 • 30 Eur pagrindiniam nario pajui įsigyti

1. Narystės nuotoliniu būdu procesą pradėkite spausdami šią nuorodą arba žemiau esantį mygtuką

2. Savitarnos sistemoje užpildykite:

 • Prašymą tapti unijos nariu
 • „Pažink savo klientą“ anketą

3. Įsigykite pagrindinį pajų ir perveskite stojamąjį mokestį.

4. Patvirtinkite savo tapatybę nuotoliniu būdu.

Kaip tapti nariu atvykus į kredito unija?

Fiziniam asmeniui reikėtų pateikti:

 • Galiojantį LR asmens tapatybės dokumentą
 • Dokumentą, patvirtinantį Jūsų gyvenamąją, studijų ar darbo vietą kredito unijos veiklos teritorijoje arba kaimyninėje savivaldybėje.
 • 30 Eur pagrindiniam pajui įsigyti

Juridiniam asmeniui reikėtų pateikti:

 • Valdymo organų sprendimą įstoti į uniją ir įsigyti pajų
 • Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją
 • Įstatus/nuostatus
 • Galiojantį įgalioto asmens LR asmens tapatybės dokumentą ir / ar leidimą gyventi Lietuvoje
 • 30 Eur pagrindiniam pajui ir 10 Eur – stojamajam mokesčiui sumokėti
 • Aktualų (ne senesnį nei 3 mėn.) išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) – originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą ar prieigos raktą prie JAR elektroninio sertifikuoto išrašo (ESI).
 • Papildomai turi būti pateiktas aktualus išrašas iš Registrų centro juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS ) ir aktualus Duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus išrašas (JANGIS)

Kredito unijos kontaktus rasite čia.

Dažniausiai užduodami klausimai

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate tos kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – ne mažiau negu 30 Eur dydžio.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį (tokiam esant), yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų yra grąžinami atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Svarbu! Sumokėtas stojamasis mokestis yra negrąžinamas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų taip pat grąžinamas priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.

Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

Jeigu ketinate tapti kredito unijos nariu nuotoliniu būdu, vienas iš žingsnių kredito unijai įsitikinti, jog sutartis sudaroma tikrai su Jumis, o ne kitu asmeniu, – nuotolinis tapatybės nustatymas. Šiam tikslui Jums reikės turėti įrenginį su vaizdo kamera ir galiojantį savo asmens tapatybės dokumentą: asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje.

Pradėjus procesą, Jūsų bus paprašyta padaryti savo veido nuotrauką, vėliau – dokumento nuotraukas. Įsitikinkite, kad fotografuojate tinkamai apšviestoje aplinkoje ir Jūsų veido bruožai – gerai įžiūrimi. Taip pat įsitikinkite, kad atliekant asmens tapatybės dokumento fotografijas, dokumente esanti informacija yra įskaitoma.

Jeigu nufotografavę abejojate, ar nuotrauka pakankamai ryški, galite pabandyti dar kartą.

Svarbu! Atliekant nuotolinį tapatybės nustatymą, jokiu būdu nefotografuokite dokumento kopijos ar kitokio tipo dokumento, nei nurodyta. Taip pat įsitikinkite, kad nuotraukoje nebus matomi kiti asmenys.

Pildydami duomenis nuotolinėje narystės savitarnos sistemoje, Jūs atliksite tuos pačius žingsnius, kuriuos atliktumėte atvykę į kredito uniją: elektroniniu būdu pateiksite prašymą tapti kredito unijos nariu, užpildysite „Pažink savo klientą“ anketą ir pateiktus duomenis patvirtinsite. Atkreipiame dėmesį, kad duomenų tvirtinimui būtina naudoti tik Jums priklausančias priemones – elektroninį parašą arba mokėjimo sąskaitą. Vėlesniame etape atliksite pagrindinio pajaus ir stojamojo mokesčio, jeigu toks yra taikomas, pervedimą bei nustatysite savo tapatybę nuotoliniu būdu.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių kredito unija negalės priimti Jūsų į narius, avansinį mokėjimą už pajinį įnašą Jums grąžinsime ir informuosime apie neigiamo sprendimo priežastis.

Svarbu! Stojamasis mokestis gali būti negrąžinamas, jeigu taip numatyta kredito unijos sąlygose, todėl prieš atlikdami pervedimus pasidomėkite apie konkrečias grąžinimo sąlygas.

Ne, duomenis galite patvirtinti tik naudodamiesi kvalifikuota „Smart-ID“ paskyra (jos fonas yra baltas).