Kreditas verslo pradžiai

 

 

 

Utenos kredito unija kartu su LKU grupe kredituoja jauną verslą su nauja ES finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014-2020“ Utenos kredito unija, kredituodama fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ (toliau – „Verslumo skatinimas“), siekia:

 • sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;
 • skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant finansinę paramą kreditų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų.

Finansinės priemonės pavadinimas: „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“

Paskolų teikimo laikotarpis: Paskolų sutartys su paskolų gavėjais galės būti pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d. su galimybe paskolų teikimo laikotarpį pratęsti.

Tinkami paskolų gavėjai: Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

 1. labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
 2. ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);
 3. pageidaujantys paskolos iki 25 (dvidešimt penkių) tūkst. Eurų;
 4. paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse

Paskolų forma: Paskolos, turinčios konkretų grąžinimo grafiką

Paskolų terminai: Paskolos teikiamos iki 10 metų laikotarpiui

Maksimali paskolos suma: 25 000 Eurų

Paskolos valiuta: Eurai. Pasikeitus nacionalinei valiutai – nauja nacionalinė valiuta

Reikalavimas paskolos gavėjui finansuojamame projekte dalyvauti nuosavomis lėšomis: Nėra

Paskolų skaičius vienam subjektui: Per visą tinkamumo laikotarpį vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola

Dėl verslumo skatinimo fondo kreditų konsultuoja

Andrius Mackonis

Administracijos vadovas

Tel. +370 614 59884
El. paštas: andrius@uku.lt

Kaip gauti verslumo skatinimo fondo kreditą?

 

 1. Aptarkite savo verslo idėją ir galimybę finansuoti projektą iš Verslumo skatinimo fondo lėšų su kredito unijos darbuotoju.
 2. Išdėstykite savo verslo idėją Verslo plane (.xls failas).
Papildomi dokumentai

Kartu su verslo planu turėtumėte pateikti:

 • Prašymą paskolai gauti (Verslo plane: JA paraiška arba FA paraiška)
 • Akcininkų CV
 • Laidavimo paraišką – jei paskola užtikrinama laidavimu, laiduotojo ir jo sutuoktinio sutikimus dėl asmens duomenų tikrinimo, asmens dokumentų kopijas, turimų paskolų sutartis.
 • Nepriklausomą turto vertinimą arba įkeičiamo turto nuotraukas bei įsigijimo dokumentus, jei paskola užtikrinama nekilnojamo turto įkeitimu
 • Komercinius planuojamų investicijų pasiūlymus, remonto ar įrengimo sąmatas
 • Patalpų nuomos sutartis, ketinimų protokolus
 • Įmonės dokumentus (jei įmonė jau įsteigta)
 • Akcininkų bei direktoriaus asmens dokumentus, sutikimus tikrinti duomenis (pdf)

3. Jei dar nesate mūsų unijos nariu, juo tapkite. Informaciją apie narystę rasite čia.

4. Jūsų paraiška bus svarstoma kredito unijos paskolų komitete ir valdyboje, o jei ketinate prašyti valstybės garantijos – ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdyboje.

Prioritetinės kreditų gavėjų grupės

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės (prioritetinės paskolų gavėjų grupės):

 • asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos  procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo priemonės valdytojui ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje)
 • neįgalieji (pateikę priemonės valdytojui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą).
Kreditų paskirtis

Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms, bet jie negalės būti naudojami:

 • Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytais atvejais;
 • nepiniginiam įnašui finansuoti;
 • infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti;
 • atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti ir jų statybai;
 • investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
 • investicijoms į būsto sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu;
 • tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir prekybai;
 • įmonėms, kurioms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr.1407/2013 4 straipsnio 3 punkto a dalyje;
 • investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai
 • tiems paskolų gavėjams, kurie veiklą vykdo ne Europos Sąjungos valstybėse narėse

 

Lėšos išmokamos tik pateikus PVM sąskaitas-faktūras ar sutartis, griežtai pagal paskirtį, tiesiai paslaugų teikėjams, prekių pardavėjams.

Kokių užtikrinimo priemonių reikia?
Tinkamos kredito užtikrinimo priemonės:

 • fizinio asmens laidavimas
 • kilnojamo turto (įrangos, automobilių) įkeitimas
 • įvairių paskirčių nekilnojamojo turto įkeitimas
 • terminuoto indėlio kredito unijoje įkeitimas
 • atsargų įkeitimas
 • kitos abipusiu susitarimu priimtinos užtikrinimo priemonės.
  Dažniausiai kredito unija finansuoja iki 80 proc. įkeičiamo gyvenamojo turto vertės, 70 proc. administracinių ir prekybos patalpų ar automobilių vertės, 60 proc. komercinio transporto, 40 proc. įrenginių ir 25 proc. atsargų vertės.
  Invegos garantija – antrinė užtikrinimo priemonė, užtikrinanti iki 80 proc. paskolos sumos.
Darbo užmokesčio subsidija
Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020 (VSF2)“ gavėjai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją.

Maksimali darbo užmokesčio  subsidijos suma – 50 proc. nuo panaudotos paskolos sumos.

Maksimalus kompensavimo terminas – 12 mėnesių.

Pasiteirauti dėl darbo užmokesčio subsidijos galite tel. +37052780372 arba el. paštu vsf2@invega.lt

Išsamią informaciją ir prašymo formą rasite čia.
Kita informacija

Verslumo skatinimo fondo paskolos yra suteikiamos be papildomų (administracinių, sutarties ir pan.) mokesčių, tačiau Jums teks apmokėti įkeičiamo turto draudimo išlaidas, notaro paslaugų išlaidas. Šios išlaidos negali būti apmokamos iš paskolos lėšų.

Paskolą grąžinant anksčiau tvarkaraštyje numatyto laiko, nėra taikomos jokios baudos ar panašūs mokesčiai.

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo – asocijuotu kredito unijos nariu. Informacija apie narytę rasite čia –>

Kredito unijos taiko papildomus pajinius įnašus, susijusius su kredito suma. Papildomo pajinio įnašo dydį nustato kredito unijos valdyba individualiai, atsižvelgdama į paskolos riziką, jos užtikrinimo priemones ir kt. bei siekdama užtikrinti ir nepažeisti kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų. Papildomo pajinio įnašo dydis praktikoje svyruoja nuo 1 iki 5 proc. kredito sumos. Pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Grąžinimo procedūra vykdoma pagal Kredito unijų įstatymo 14 skyriaus nuostatas.

Daugiau informacijos apie pajinius įnašus rasite čia.

REKVIZITAI

Kooperatinė bendrovė
Utenos kredito unija
Įmonės kodas: 110088423
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT675010000014000210
Lietuvos centrinėje kredito unijoje
SWIFT: LCKULT22

KONTAKTAI

Aušros g. 34-3, Utena LT28146
Tel. 8 389 50995
El. p. info@uku.lt

KREDITO UNIJŲ GRUPĖ

Utenos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.