Kredito unija aktyviai dalyvauja finansinėse priemonėse, skirtose palengvinti sąlygas šalies žemės ūkio subjektams atnaujinti, plėsti ir modernizuoti savo ūkius:

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, teikiamos lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti pagal naują skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“.

Kredito suma pagal šią priemonę vienam gavėjui negali viršyti 1 000 000 Eur.

Grąžinimo terminas – iki 72 mėnesių.

Kreditai teikiami iki 2022 m. birželio 30 d.

Kreditai teikiami ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • Kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • Pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.
 • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.
 • Ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • 2019 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektas nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone / ūkiu, įskaitant atvejį, kai ūkio subjektas buvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jis nebelaikomas sunkumų patiriančiu. Šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba.
 • Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos Kreditui gauti pateikimo patyrė sunkumų ir atitinka vieną iš šių sąlygų: skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1 arba skolos rodiklio reikšmė (Įsipareigojimai / Turtas) yra didesnė nei 0,6 arba apyvarta nukrito daugiau kaip 10 proc.
 • Kredito administravimo mokesčiai, skirti kredito sutarties sudarymui, negali būti didesni nei 2 proc. nuo kredito sumos, tačiau bendra kredito administravimo mokesčių suma, kurią iš viso kredito gavėjas turi sumokėti už kreditą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) ir didesnė kaip 2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų).
 • Kreditui taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, kuri, priklausomai nuo kredito trukmės, yra 0,1 proc., kai kredito trukmė yra iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių (imtinai) / 0,51 proc., kai kredito trukmė yra nuo 37 (trisdešimt septynių) mėnesių iki 72 (septyniasdešimt dviejų) mėnesių (imtinai).

Lengvatinis kreditas pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamas apyvartiniam kapitalui finansuoti:

 • Trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti.
 • Kurui ir elektros energijai ūkio reikmėms, trąšoms, augalų apsaugos priemonėms, pašarams, veterinarinėms priemonėms įsigyti.
 • Žemės ūkio technikos ir žemės ūkio įrangos atsarginėms dalims įsigyti, kai jos priskiriamos trumpalaikiam turtui.
 • Darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti (iki 6 mėn. laikotarpiui).
 • Kitoms išlaidoms, būtinoms ūkinei veiklai palaikyti.

Kreditas turi būti panaudotas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo kredito išdavimo. Nepanaudojus kredito per 6 mėnesių terminą, kredito gavėjas kredito unijai privalo grąžinti likusią nepanaudotą kredito dalį.