Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsigalios Utenos kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų (toliau – Sąlygos) pasikeitimai.

Sąlygose pakoreguotas kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 3 skyrius „Sąvokos“, papildant jį sąvokomis iš Lietuvos banko sudaryto tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo. Papildytos sąvokos tų paslaugų, kuriomis KU vartotojai naudojasi dažniausiai bei už kurias gali būti imamas komisinis atlyginimas.

Papildytas Sąlygų 6 skyrius 6.4-6.6. punktais, detalizuojančiais komisinio mokesčio ataskaitos terminus bei jos pateikimo vartotojui kanalus.

Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų papildytas 8.5 punktas 8.5.1. papunkčiu, kuriame detalizuojama kredito unijos teisė atsisakyti teikti paslaugas Klientui, jeigu jis neteikia prašomos informacijos dėl lėšų kilmės.

Taip pat, atsižvelgiantį į 2017 m. gruodžio 19 d. Europos bankininkystės institucijos 2017 m. gruodžio 19 d. gairėse EBA/GL/2017/10 dėl pranešimų apie didelius incidentus pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 (MPD2) įtvirtintus su mokėjimo paslaugų teikimu nesusijusių operacinio ar saugumo rizikos įvykio (OSRĮ) ir su mokėjimo paslaugų teikimu susijusio operacinio ar saugumo rizikos įvykio (MOSRĮ) reikalavimus, papildytas 12.7 punktas „Mokėjimo operacijos autorizavimas“.)

Nuo 2019-08-01 įsigaliosianti Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų versija yra pasiekiama adresu https://www.uku.lt/wp-content/uploads/2019/05/KU-mokėjimo-paslaugų-teikimo-sąlygos-2019-08-01.pdf

Šiuo metu galiojančią Mokėjimo paslaugų versiją galite rasti adresu https://www.uku.lt/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-09-Mok%C4%97jimo-paslaug%C5%B3-teikimo-salygos-nuo-2018-12-15.pdf

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo  sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutaukti su  kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2019 m. rugpjūčio 1 dienos.