Kredito unijos “Vilniaus taupomoji kasa” nariams ir klientams informacija aktualiais klausimais.

INDĖLININKAMS IR EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ TURĖTOJAMS

Ar saugūs mano pinigai, laikyti kredito unijoje padėtame indėlyje?

Taip, indėliai yra saugūs. Tiek bankuose, tiek kredito unijose laikomi indėliai, neviršijantys 100 tūkst. eurų (345 280 Lt) yra apdrausti. Įvykus draudiminiam įvykiui, kaip ir šiuo kredito unijos atveju, tokių indėlių turėtojams bus išmokėtos 100 procentų dydžio draudimo išmokos.

Tokia tvarka yra numatyta pagal LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Ji yra taikoma tiek gyventojų (fizinių asmenų), tiek įmonių (juridinių asmenų) laikomiems indėliams šiomis valiutomis: litais, JAV doleriais, eurais, Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis valiutomis, Islandijos kronomis, Norvegijos kronomis, Šveicarijos frankais.

Ar kredito unijos einamojoje sąskaitoje laikyti pinigai yra traktuojami taip kaip indėlis – t.y. ar draudimo išmoka bus mokama ir už sąskaitoje laikytas lėšas?

Taip, indėliai ir lėšos kredito unijos einamojoje sąskaitoje traktuojami visiškai vienodai. Draudimo išmoka mokama abiem šiais atvejais.

Ar draudimo išmokos bus mokamos tik gyventojams, ar jų gali tikėtis ir įmonės?

Draudimo išmokos bus išmokėtos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Ką daryti indėlininkams Lietuvos bankui atšaukus kredito unijos licenciją?

Indėlininkams nereikia imtis jokių veiksmų. Visa informacija apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius iš kredito unijos bus perduota valstybinei įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“. Lietuvos bankui 2014 m. sausio 17 d. priėmus nutarimą atšaukti kredito unijos licenciją ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pradeda veikti indėlių draudimo mechanizmas. Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, visi indėliai iki 100 tūkst. eurų (345 280 Lt) yra apdrausti ir bus išmokėti jų turėtojams.

Mano indėlio suma viršija 100 tūkst. eurų (345 280 Lt). Ar man bus išmokėtas visas indėlis?

Jeigu Jūsų indėlio suma viršija 345 280 Lt, pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą Jums bus išmokėta ši maksimali suma.

Jei teismas priims nutartį iškelti bankroto bylą, likusiai indėlio sumai, būdamas kredito unijos kreditoriumi, savo reikalavimą galėsite tenkinti bankroto proceso metu pagal teisės aktuose nustatytą kreditorių eilę. Tai bus vykdoma tokiu būdu. Jūs, nustatyta tvarka pateikę reikalavimą dėl draudimo išmoką viršijančios indėlio sumos, būsite įtrauktas į bankroto proceso metu sudaromą kreditorių eilę. Jums priklausanti grąžintina indėlio, kuris viršija nurodytą draudimo išmoką, dalis priklausys nuo bankroto procedūros eigos. Kaip vykdyti šią procedūrą, informuos bankroto administratorius. Jis bus paskirtas teismo sprendimu, jei teismas patenkins Lietuvos banko prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Todėl ir šiuo atveju Jums kol kas nereikia imtis jokių veiksmų.

Kada bus išmokėta indėlių draudimo išmoka?

Indėlių draudimo išmokų mokėjimą organizuos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Pagal įstatyme įtvirtintą tvarką, draudimo išmokos yra išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos (2014 m. sausio mėn. 17 d.). Šis terminas gali būti papildomai pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Taigi, draudimo išmoką turėtumėte gauti iki vasario 14 d., o jeigu būtų pratęstas terminas – iki vasario 28 d.

Remiantis įstatymu, teisę į draudimo išmoką indėlininkas turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Ar man kompensuos visas palūkanas, kurias sukaupiau savo sąskaitoje padėjęs indėlį?

Apdrausto indėlio palūkanos, kurios yra sukauptos iki draudiminio įvykio (2014 m. sausio mėn. 17 d.), bus priskaičiuotos ir išmokėtos kaip draudimo išmokos sumos dalis.

Ar kartu su indėliu bei jo palūkanomis bus kompensuotas ir kredito unijoje esantis pajus?

Pagal Kredito unijų įstatymą, kredito unijos bankroto atveju tik atsiskaičius su kreditoriais, pajininkai turi teisę gauti likviduojamos kredito unijos turto dalį, proporcingą pajinio įnašo dydžiui. Todėl sugrąžintina pajaus dalis priklausys nuo bankroto procedūros eigos, jei teismas priims sprendimą iškelti bankroto bylą.

Kredito unijoje turėjau indėlį ir paskolą. Kaip man bus skaičiuojama draudimo išmoka?

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas mokės pagal duomenis, gautus iš kredito unijos. Skaičiuojant draudimo išmoką pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (yra paėmęs paskolą), tokiu atveju draudimo suma, ne didesnė kaip 345 280 Lt, yra skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus. Jeigu indėlis yra didesnis už įsipareigojimų sumą, draudimo išmoka apskaičiuojama nuo jų skirtumo, o jeigu mažesnis – indėlininkui draudimo išmoka nepriklauso.

Pavyzdžiui:

 1. 1.      Indėlio suma 50 000 litų, paskolų ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigai suma 20 000 litų, tokiu atveju draudimo išmoka bus skirtumas, t.y. 30 000 litų.
  1. 2.      Indėlio suma 50 000 litų, paskolų ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigai suma 60 000 litų, tokiu atveju indėlininkui draudimo išmoka nemokama.

Kredito unijoje turėjau kelias sąskaitas (kelis indėlius). Kaip man bus skaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmokos mokamos indėlininkui, o ne sąskaitai. Taigi, asmenims, kredito unijoje turintiems kelias sąskaitas (arba kelis indėlius), visos skirtingose sąskaitose laikytos lėšos bus susumuotos ir bus išmokėta viena bendra draudimo išmoka – iki 345 280 Lt asmeniui.

 

Kredito unijoje turėjau bendrą sąskaitą su keliais asmenimis. Kaip tokiu atveju bus išmokama išmoka?

Bendrą sąskaitą atidarantys keli asmenys tampa sąskaitos bendrasavininkiais. Mokant draudimo išmoką, sąskaitoje esantys pinigai bus padalijami lygiomis dalimis (išskyrus atvejus, kai turimi kitokie duomenys) į tiek dalių, kiek yra sąskaitos turėtojų, ir sąskaitos turėtojams priklausys atitinkamo dydžio draudimo išmoka. Kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų yra laikomas indėlininku ir turi teisę į maksimalaus dydžio (345 280 Lt) neviršijančią išmoką.

Pavyzdžiui:

 1. 1.      Asmuo A, asmuo B ir asmuo C atidarė bendrą sąskaitą, kurioje turėjo 1 200 000 litų.

Draudimo išmoka: 1 200 000 litų / 3 sąskaitos bendrasavininkiai = 400 000 litų

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų

Asmuo A, asmuo B ir asmuo C gauna po 345 280 litų

 1. 2.      Asmuo A ir asmuo B atidarė bendrą sąskaitą, kurioje turėjo 50 000 litų.

Draudimo išmoka: 50 000 litų / 2 sąskaitos turėtojų = 25 000 litų

K = 25 000 litų

Asmuo A ir asmuo B gauna po 25 000 litų

Kredito unijoje laikiau indėlį ne litais, o užsienio valiuta. Ar draudimo išmoka bus išmokėta ta pačia valiuta?

Remiantis įstatymu, draudimo išmokos yra apskaičiuojamos ir mokamos litais. Apskaičiuojant taikomas draudžiamojo įvykio dieną Lietuvos banko paskelbtas valiutos kursas.

Kas ir kaip apskaičiuos man priklausančią draudimo išmoką?

Draudimo išmokas apskaičiuos valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, remdamasi kredito unijos pateiktais duomenimis. Draudimo išmokos vienam indėlininkui suma bus apskaičiuota sudedant visas indėlininko pinigų, laikomų pagal indėlio ir (ar) sąskaitos sutartis, sumas ir atimant indėlininko įsipareigojimus kredito unijai (pagal paskolos sutartis). Iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais (t.y. 345 280 litų) kompensuojama 100 proc.

Pavyzdžiui:

 1. 1.      Klientas turi dvi sąskaitas, vienoje laiko 15 000 litų, kitoje – 10 000 eurų. Indėlio dydis lygus: 15 000 litų + 10 000 eurų x 3,4528 = 49 528 litų.

Klientui priklausančios draudimo išmokos dydis (K):

K = 49 528 x 100 proc.

arba K = 49 528 litų

 1. 2.      Klientas laiko 250 000 litų ir 30 000 eurų indėlius. Indėlio dydis lygus: 250 000 litų + 30 000 eurų x 3,4528 = 353 584 litų.

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų

 1. 3.      Klientas turi indėlį 500 000 litų.

Maksimali draudimo išmoka K = 345 280 litų

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (www.iidraudimas.lt) arba galima sužinoti darbo valandomis telefonu (8 5) 213 5657.

Mano pensija buvo pervedama į sąskaitą kredito unijoje. Ar galėsiu toliau joje gauti pensiją?

Kadangi pervedimai į kredito unijos sąskaitas sustabdyti. Pensijų gavėjai, kurie jau turi sąskaitą kitoje kredito įstaigoje, turėtų kreiptis į teritorinį „Sodros“ skyrių pagal gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą dėl išmokų pervedimo į kitą sąskaitą. Jeigu pensijų gavėjai neturi kitos sąskaitos, siūlytume pasirinkti kitą kredito įstaigą ir joje atsidaryti sąskaitą, o tai padarius informuoti apie tai teritorinį „Sodros“ skyrių pagal gyvenamąją vietą.

Į teritorinius „Sodros“ skyrius turėtų kreiptis ir tie asmenys, kurie jau yra pateikę prašymus dėl ligos pašalpų pervedimo į kredito unijoje esančias sąskaitas, tačiau jų dar nėra gavę. Šios pašalpos mokamos ne periodiškai, o pagal gavėjo prašymą. Apribojus kredito unijos veiklą, ligos pašalpų pervedimas į unijoje esančias sąskaitas buvo sustabdytas. Po to, kai ligos pašalpų gavėjai informuos apie naujas sąskaitas kitose kredito įstaigose, jie gaus jiems priklausančias išmokas.

Ką daryti, jei šiuo metu esu laikinai išvykęs iš Lietuvos ar dėl kitų priežasčių negaliu pakeisti kredito unijos turimos sąskaitos į kitą?

Nors į kredito unijoje esančias sąskaitas „Sodros“ išmokos nebebus pervedamos, tačiau žmonės šių išmokų nepraras. Kai tik turės galimybę, tokius išmokų gavėjams siūloma nedelsiant kreiptis į „Sodros“ skyrių ir informuoti apie sąskaitą kitoje kredito įstaigoje. Gavus šią informaciją, jiems bus pervestos išmokos.

Ar kredito unijos vadovai taip pat gaus draudimo išmokas?

Remiantis įstatyme nustatyta tvarka, draudimo išmokos nebus mokamos kredito unijos administracijos vadovui, stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, taip pat šių asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams.

Kas dar, be kredito unijų vadovų ir susijusių asmenų, negali pretenduoti į draudimo išmoką?

Remiantis įstatymu, draudimo išmokos nemokamos šiems indėlininkams:

 • indėlininkams, kurių indėliai teismo sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
  • tiems kredito unijos paskolų gavėjams, kurių indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis);
  • indėlininkams, kurių indėliams nustatyta palūkanų norma, daugiau kaip du kartus viršijanti adekvatiems indėliams toje pačioje kredito įstaigoje nustatytą palūkanų normą.

Indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.

PASKOLŲ GAVĖJAMS IR KORTELIŲ TURĖTOJAMS

Iš kredito unijos esu paėmęs paskolą. Ką man reikia daryti šiuo metu, kai yra atšaukta kredito unijos licencija?

Asmenys, paėmę paskolas iš kredito unijos, privalės grąžinti visą iš kredito unijos gautą paskolą. Jei teismas priims sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo, visus su perimto turto administravimu susijusius sprendimus priims teismo paskirtas administratorius. Bankroto administratorius ir informuos apie tolesnę paskolų grąžinimo tvarką.

Ar atgausiu savo pajų įdėtą drauge su paskola?

Pagal Kredito unijų įstatymą, kredito unijos bankroto atveju tik atsiskaičius su kreditoriais, pajininkai turi teisę gauti likviduojamos kredito unijos turto dalį, proporcingą pajinio įnašo dydžiui. Todėl tuo atveju, jei teismas priims sprendimą iškelti bankroto bylą, sugrąžintina pajaus dalis priklausys nuo bankroto procedūros eigos.

Ką daryti debetinių ir kreditinių kortelių turėtojams? 

Tai paaiškės po to, kai teismas priims nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši informacija bus paskelbta www.lku.lt svetainėje.

INFORMACIJA APIE TEISINES PROCEDŪRAS, SUSIJUSIAS SU KREDITO UNIJA

Kada paaiškės tolesnis kredito unijos likimas po to, kai Lietuvos bankas šiai unijai atšaukė licenciją ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo?

Pagal LR Finansų įstaigų įstatymą, nutartį finansų įstaigai iškelti bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti teismas turi priimti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pareiškimo priėmimo.

Kas yra siūlomas kredito unijos bankroto administratoriumi?

Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu, asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, privalo pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą.

Kokios procedūros laukia kredito unijos tuo atveju, jei teismas iškels bankroto bylą ir paskirs bankroto administratorių?

Teismui priėmus nutartį iškelti kredito unijai bankroto bylą, administratorius pradeda atlikti savo funkcijas (vykdyti bankroto procedūrą), o kredito unijos valdymo organai netenka savo įgaliojimų. Nuo to momento kredito unijai draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš bankrutuojančios kredito unijos teismo ar ne ginčo tvarka. Taip pat tokiu atveju nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas kredito unijos prievoles skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka.

Kas iš kredito unijos klientų galės reikšti kreditorių reikalavimus ir kokia kreditorių eilė?

Teismui priėmus nutartį iškelti kredito unijai bankroto bylą, kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo, kuriam kredito unija turi įsipareigojimų (išskyrus pajinius įnašus), per teismo nustatytą laikotarpį turės teisę pareikšti savo reikalavimus. Kredito unijos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė reglamentuojama Kredito unijų įstatymo 76 straipsnyje:

1)      pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai;

2)      antrąja eile tenkinami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ reikalavimai dėl išlaidų, susijusių su draudimo išmokų kredito unijos indėlininkams išmokėjimu;

3)      trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taip pat dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija;

4)      ketvirtąja eile tenkinami kiti kredito unijos kreditorių, išskyrus nurodytus šio straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalyse, reikalavimai;

5)      penktąja eile tenkinami kreditorių reikalavimai pagal sutartis, kurių sąlygos atitinka pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos sąlygas.

6)      šeštąja eile tenkinami kredito unijos stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir kredito unijos administracijos vadovo reikalavimai.

Per kiek laiko kreditoriai galės pareikšti savo reikalavimus?

Teismo nustatytas terminas, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, turi būti ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kreditoriai apie priimtą nutartį iškelti bankroto bylą yra nedelsiant informuojami nutartyje nustatytu būdu ir kredito unijos buveinės vietos spaudoje viešai paskelbiant bankroto bylą nagrinėjantį teismą, bylos numerį, bankrutuojančios kredito unijos rekvizitus, terminus, iki kada yra priimami kreditorių reikalavimai.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/01/17/svarbi-informacija-vilniaus-taupomosios-kasos-nariams-ir-klientams/