LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAI

Fiziniai asmenys duomenis apie save Paskolų rizikos duomenų bazėje galės gauti elektroniniu būdu

Lietuvos banko valdyba, siekdama sudaryti galimybę fiziniams asmenims susipažinti su Paskolų rizikos duomenų bazėje tvarkomais jų asmens duomenimis per interneto prieigą, pakeitė Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles. Tokią galimybę turės fiziniai asmenys, patvirtinę savo tapatybę viena iš Lietuvos bankui priimtinų elektroninių asmens autentifikavimo priemonių. Šie pakeitimai įsigalios 2013 m. balandžio 2 d.

Bazėje kaupiami bankų ir kredito unijų pateikti duomenys apie 1 000 Lt ir didesnių paskolų turėtojus. Šiuo metu bazės duomenys fiziniams ir juridiniams asmenims jų prašymu teikiami raštu.

Šios Lietuvos banko valdomos duomenų bazės tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros ir politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos vykdymo funkcijoms atlikti, statistikos tikslais, sudaryti Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms prielaidas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą, į duomenų bazę teikiant ir iš jos gaunant duomenis apie paskolų gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą.

Tikimasi, kad, įgyvendinus naujovę, pagerės Paskolų rizikos duomenų bazės duomenų kokybė, nes fiziniai asmenys, atradę netikslumų, dėl jų ištaisymo galės tiesiogiai kreiptis į kredito įstaigas.

Panaikintas UADBB „Draudėjų Pagalbos Centras“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudėjų Pagalbos Centras“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

Tokį nutarimą Lietuvos banko valdyba priėmė atsižvelgdama į tai, kad bendrovė šiurkščiai pažeidė teisės aktų nuostatas ir nebeatitinka reikalavimų, kuriems esant buvo išduota licencija, taip pat įvertinusi galimas pasekmes draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo sistemos saugumui, stabilumui ir patikimumui.

Šeimos kredito unijai veiklos licencija neišduota

Lietuvos banko valdyba atsisakė išduoti Šeimos kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę teikti Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas.

Toks nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Šeimos kredito unijos pateikti dokumentai neatitinka Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Apskaitos politikoje nesilaikoma Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinių principų. Vidaus kontrolės organizavimo tvarka neatitinka Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų. Skolininko (laiduotojo / garanto) būklės vertinimo tvarkoje neatsižvelgiama į galiojančius Atsakingojo skolinimo nuostatus. Veiklos plane nenumatyti paskolų vertinimo rezultatai (galimas paskolų vertės sumažėjimas), pateikti teiginiai nepagrįsti prognozuojamų finansinių ataskaitų duomenimis, pernelyg optimistiškai vertinamos išlaidos, kurios realiai galėtų būti didesnės ir keltų grėsmę su kapitalu susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.

Pakeista statistinės informacijos ir duomenų teikimo tvarka

Lietuvos banko valdyba pakeitė Statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą, teikimo Lietuvos bankui tvarką. Rengiant naują dokumentą, atsižvelgta į atsiradusius ir pradėtus naudoti naujus statistinės informacijos šaltinius, jau naudojamų šaltinių teikiamos informacijos turinį arba formatą.

Tikimasi, kad šie pakeitimai leis pagerinti mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso kokybę, ypač informacijos apie einamosios sąskaitos einamuosius pervedimus ir finansinės sąskaitos portfelines investicijas.

Naują moneta į apyvartą išleidžiama sausio 22 d.

Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų kolekcinę (proginę) monetą, skirtą 1863–1864 m. sukilimo 150 metų sukakčiai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2013 m. sausio 22 d.

Šios monetos grafinį projektą sukūrė Vidmantas Valentas, gipsinį modelį padarė Giedrius Paulauskis. Monetas nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla. Tiražas – 3 000 vienetų.

Šaltinis: http://lbank.lt/lietuvos_banko_valdybos_nutarimai_35