Verslumo skatinimo paskolos

Utenos kredito unija kartu su LKU grupe 2016 m. IV ketvirtyje pradėjo kredituoti jauną verslą su nauja ES finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014-2020“

Utenos kredito unija, kredituodama fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ (toliau – „Verslumo skatinimas“), siekia:

 • sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;
 • skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant finansinę paramą kreditų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų.
Paskolų teikimo sąlygos

Finansinės priemonės pavadinimas: „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“

Paskolų teikimo laikotarpis: Paskolų sutartys su paskolų gavėjais galės būti pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d. su galimybe paskolų teikimo laikotarpį pratęsti.

Tinkami paskolų gavėjai: Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

 1. labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
 2. ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);
 3. pageidaujantys paskolos iki 25 (dvidešimt penkių) tūkst. Eurų;
 4. paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse

Paskolų forma: Paskolos, turinčios konkretų grąžinimo grafiką

Paskolų terminai: Paskolos teikiamos iki 10 metų laikotarpiui

Maksimali paskolos suma: 25 000 Eurų

Paskolos valiuta: Eurai. Pasikeitus nacionalinei valiutai – nauja nacionalinė valiuta

Reikalavimas paskolos gavėjui finansuojamame projekte dalyvauti nuosavomis lėšomis: Nėra

Paskolų skaičius vienam subjektui: Per visą tinkamumo laikotarpį vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės (prioritetinės paskolų gavėjų grupės):

 • asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos  procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo priemonės valdytojui metu)
 • bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo priemonės valdytojui ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje)
 • neįgalieji (pateikę priemonės valdytojui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą).
Kreditų paskirtis

Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms, bet jie negalės būti naudojami:

 • esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti;
 • apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija;
 • nepiniginiam įnašui finansuoti;
 • infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti;
 • atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti ir jų statybai;
 • investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
 • investicijoms į būsto sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimui;
 • tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir prekybai;
 • įmonėms, kurioms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra;
 • tiems paskolų gavėjams, kurie veiklą vykdo ne Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Nuo ko pradėti?
 • Aptarkite savo verslo idėją ir galimybę finansuoti projektą iš Verslumo skatinimo fondo lėšų su kredito unijos darbuotoju.
 • Išdėstykite savo verslo idėją Verslo plane (.xls failas). Informaciją, kaip užpildyti verslo planą, Jums taip pat suteiks kredito unijos darbuotojai.
 • Jūsų paraiška bus svarstoma kredito unijos paskolų komitete ir valdyboje, o jei ketinate prašyti valstybės garantijos – ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdyboje.
 • Lėšos išmokamos tik pateikus PVM sąskaitas-faktūras, griežtai pagal paskirtį, tiesiai paslaugų teikėjams, prekių pardavėjams.

Papildomos informacijos taip pat galima teirautis el. p. verslumas@lku.lt arba tel. 8 800 11211.

Registracija konsultacijai

8 + 2 =

Andrius Mackonis

Andrius Mackonis

Administracijos vadovas

Konsultuoja verslumo skatinimo paskolų klausimais Utenos kredito unijoje.

Tel. +370 614 59884

El. paštas: andrius@uku.lt