Narystė

Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, akcininkai, nariai). Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Ar būtina tapti nariu, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis?

Taip, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis, privaloma tapti nariu.

Tačiau naudotis taupymo ir pinigų pervedimo (atsiskaitymo) paslaugomis netapę kredito unijos nariais gali:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos,
 • Lietuvos Respublikoje įregistruotos asociacijos,
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos,
 • Profesinių sąjungų organizacijos,
 • Labdaros ir paramos fondai,
 • Tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondai,
 • Unijos narių nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra unijos narys.
Kas gali tapti Utenos kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Anykščių, Rokiškio, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių ir Molėtų rajono savivaldybėse. Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės
 • unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.
Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdami tapti nariu, turėtumėte Utenos kredito unijos valdybai pateikti prašymą, įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, ir įnešti 30 Eur pajinį įnašą ir sumokėti 10 Eur vienkartinį stojamąjį mokestį.

Narystės pabaiga

Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte užpildyti prašymą išstoti.

Kredito unijų įstatymas ir kredito unijos įstatai numato kredito unijų narių teisę išstoti iš kredito unijos narių. Kredito unijos narys, pageidaujantis išstoti iš kredito unijos narių, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo dienos turi kredito unijos valdybai pateikti prašymą dėl išstojimo (*.pdf).

Pajinių įnašų grąžinimo tvarka

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. dėl įsigaliojusio naujo Kredito unijų įstatymo keičiasi pajinių įnašų grąžinimo tvarka. Vadovaujantis 2016-06-30 LR Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymu Nr. XII-2567, (toliau- Įstatymas) po 2017 metų sausio 1 d.  įmokėti papildomi pajiniai įnašai bus grąžinami žemiau nurodyta tvarka:

 1. Papildomas pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas narystei kredito unijoje pasibaigus arba nepasibaigus.
 2. Kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.
 3. Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Pateikiamame priežiūros institucijai prašyme dėl leidimo mažinti pajinį kapitalą gavimo nurodoma bendra grąžintina kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė ar kurių prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus buvo gauti praėjusiais finansiniais metais, pajinių įnašų suma. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą.

Tai reiškia, kad papildomi pajiniai įnašai bus grąžinami einamojo visuotinio narių susirinkimo sprendimu, gavus Lietuvos banko leidimą ir atlikus papildomo pajinio įnašo sumos sumažinimą, proporcingai, atsižvelgiant į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.

Atkreipiame dėmesį, kad pajiniai įnašai nominalia verte gali būti perleisti kitiems Utenos kredito unijos nariams kredito unijos valdybos sprendimu. Tokiu atveju, pajinių įnašų sumos mažinimai nėra atliekami.

Kontaktai:


UTENOS KREDITO UNIJA
Aušros g. 34-3, Utena
Tel. 8 389 50995, info@uku.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45